Ετικέτες ετικετογράφων

Ετικέτες ετικετογράφων

Ετικέτες αυτοκόλλητες για όλους τους ετικετογράφους, λευκές ή φωσφορούχες.

  • Τυπωμένες «Ανάλωση έως» , «Ημερ. Λήξης», «Ημερ. Παραγωγής».
  • Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του δικού σας λογοτύπου.